Algemene voorwaarden

De cursusprijs is: € 269,50,- (incl. cursusmateriaal). Na betaling van het volledige cursusgeld wordt het cursusmateriaal eigendom van de cursist.

Kortingen
Er geldt een korting van € 5,- wanneer een boek wordt gebruikt wat ook dit cursusjaar gebruikt gaat worden en wat reeds in het bezit is van de cursist.

Betaling cursus
Betaling van het cursusgeld geschiedt op rekening. Contante betaling bij inschrijving is ook mogelijk.

Invorderingskosten
Bij het in gebreke blijven van betaling komen alle kosten van invordering van achterstallig lesgeld voor rekening van de cursist*, nadat deze door Tesselhof Opleidingen daarvan één keer eerder in kennis is gesteld (* bij minderjarigen de ouders/verzorgers).

Doorgang cursus
De cursus vindt plaats volgens een lesschema wat elke cursist bij aanvang van de cursus krijgt. Het is mogelijk dat door overmacht, bv. blikseminslag, ziekte van de docent, de cursus verplaatst wordt. Dat kan zijn naar een andere locatie of eventueel naar een ander tijdstip. Dit altijd in overleg met de cursist* (bij minderjarigen de ouders/verzorgers). Indien een cursist een keer niet kan, vanwege ziekte of andere omstandigheden, wordt met de docent gekeken naar een oplossing. Het is niet automatisch dat een les ingehaald moet worden.

Beëindiging bij overlijden of invaliditeit.
Bij overlijden of tijdens de cursus ingetreden (blijvende) invaliditeit van de cursist eindigt de overeenkomst en volgt restitutie van het cursusgeld voor de nog resterende lessen.

Onderbreking/afbreking cursus bij ernstige ziekte e.d.
Bij ernstige ziekte of lichamelijke gebreken van tijdelijke aard, waardoor het volgen van de cursus binnen afzienbare tijd beslist niet meer mogelijk is, kan de cursus, naar keuze, worden afgebroken of (eventueel tijdelijk) onderbroken. Aanvraag hiertoe dient altijd schriftelijk en per aangetekend schrijven te worden verzonden aan Tesselhof Opleidingen, Raalte. Tijdens een onderbreking dienen de financiële verplichtingen normaal doorgang te vinden. Bij afbreking eindigt de cursus en volgt restitutie van de nog resterende lessen.

Opzegging cursus
De (ouders/verzorgers van de) cursist heeft (hebben) het recht zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen na ondertekening van de overeenkomst deze te annuleren. Alle, reeds in het bezit van de cursist zijnde cursusmaterialen dienen (geheel onbeschadigd) binnen tien dagen, voldoende gefrankeerd. terug te worden gestuurd naar Tesselhof Opleidingen. Beschadigde cursusmaterialen van Tesselhof Opleidingen worden altijd in rekening gebracht. Bij annulering na de aanvangsdatum van de cursus blijft het volledige cursusgeld verschuldigd, en er volgt geen restitutie.

Vertrouwelijk

Informatie t.a.v. het kind, bijvoorbeeld een dyslexie verklaring, cq informatie over het kind i.v.m. privacy tot de geheimhouding gehouden. Deze is alleen toegankelijk voor de docent.

Klachten

Wanneer er klachten zijn dan worden deze in eerste instantie zo goed mogelijk samen met de opleider opgelost.

Alle klachten worden vertrouwelijk afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen vier weken hiervan in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Tevens zal worden aangegeven wanneer eventueel een uitsluitsel gegeven kan worden.

Indien de klacht niet opgelost kan worden met de opleider dan zal degene die de klacht heeft deze schriftelijk moeten indienen en dan zal deze, door een externe, mevrouw Schoorlemmer-Boom, objectief worden beoordeeld. Het adres van mevrouw Schoorlemmer is Kloosterstraat 5, 8152 AP  LEMELERVELD. De uitkomst is dan voor beide partijen bindend. De termijn waarin dit alles behandeld moet worden is vier weken. Dit alles zal twee jaar bewaard blijven.